Om Vallerud

Vallerud er en matrikkelgård i Lørenskog kommune, gnr. 99. Vallerud grenser i sør til Nordre Hauger, i øst til Finstad, i nord til Løken og i vest til Røykås.

Navnet synes opprinnelig å ha vært Vallaruð, som betyr rydningen på vollene. Gammel uttale er væ`llerú. Vallerud er fra begynnelsen av kristen tid og ble ikke lagt øde i senmiddelalderen. Eiendomsretten lå på denne tida til en prebende ved Oslo domkirke. Prebende betegnet opprinnelig den daglige rasjon av levnetsmidler som biskopen ga medlemmene av domkapitlet. I norsk terminologi brukes ordet om en jordegodssamling som er lagt til underhold til medlemmene av et domkapittel, det vil si prestekollegiet ved domkirken. Senere ble eiendommen konfiskert og brukt av kronen til forleninger, noe som innebar at eiendommens ble stilt til disposisjon som vederlag for tjenester en person hadde ytet kronen. Fra 1660-åra var det borgere som eide Vallerud, deretter utenbygds bønder, før en kjøper i 1701 slo seg ned som bruker og ble selveier. På 1800-tallet ble husmannsplassen Rasta fradelt som eget bruk.

I midten av 1920-åra ble det utparsellert 128 tomter fra bruket Nordre Vallerud, et bruk som lå i området der Erleveien ligger i dag. Nordre Vallerud opphørte dermed som gårdsbruk. Det andre bruket, Søndre Vallerud, som lå innerst i Vallerudveien, og der noen tufter fremdeles er synlige, var i drift til 1960-åra. Som følge av tilflyttinga ble Vallerud Vel stiftet 1. januar 1935. I 1950 var 145 bruksnummer utgått fra Vallerud, og siden har utparselleringa fortsatt. OBOS kjøpte opp mye av Vallerud i 1960-åra og foretok utbygging i 1980-åra.

Vallerud Vel ble stifta 1. januar 1935, som følge av den store tilflyttinga i Vallerud-området. I midten av 1920-åra ble det utparsellert hele 128 tomter fra bruket Nordre Vallerud, et bruk som lå i området der Erleveien ligger i dag.

Velforeninga på Vallerud er fortsatt i virksomhet (pr. 2014), og har blant annet et velhus som leies ut til medlemmer og andre.

Kilde: https://lokalhistoriewiki.no

I hjerte av Lørenskog