Innkalling til årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Vallerud Vel.

Tid – 27.april kl 19.30.

På grunn av Covid 19, vil møtet avholdes digitalt. Påmelding skjer ved melding til vallerudvel@gmail.com. Link til møtet sendes ut i forkant.

Saker som ønskes behandlet på møtet, må være levert styret på epost innen 20.april.

Agenda:

1. Åpning og valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne referatet

2. Godkjenning av innkalling

3. Årsberetning fra styret

4. Regnskap og budsjett

5. Valg

6. Innkomne forslag

7. Eventuelt

Vel møtt!